Tisztelt honlaplátogató, szolgáltatást igénybe vevő!

Szeretettel üdvözölöm a Grace Mozgásművészeti Stúdió honlapján!

Tájékoztatom, hogy jelen honlap böngészésével ön Stubna Enikő e.v. (a továbbiakban: jogtulajdonos, szerző) szellemi termékét olvassa, továbbá, hogy a honlapon található teljes grafikai és szöveges tartalom jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állva, annak tulajdonát képezik.

A honlap üzemeltetőjeként, illetve szolgáltatóként az a célom, hogy szakterületem vonatkozásában minél széleskörűbb és minél relevánsabb információkkal lássam el az oldalamra látogatókat.

Bejegyzéseimet sokéves tanulmányaim, állandóan frissen tartott ismereteim és szakmai tapasztalatom alapján írom, sok munkaóra befektetésével.

Az egyes bejegyzések forrásait minden esetben feltüntetem, ugyanakkor nem szívesen találkozom saját gondolataim akár megjelöléssel vagy – rosszabb esetben – megjelölés nélküli átvételével, akként sem, hogy azokat kissé átfogalmazzák.

A tisztességes piaci magatartás érdekében a bejegyzések, honlap tartalmának bármilyen módon történő másolása, engedély nélküli ismételt felhasználása tilos.

Szerzőként és jogtulajdonosként kifejezetten akként nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá a honlapon vagy Grace Mozgásművészeti Stúdió név alatti közösségi médiafelületeken közzétett tartalmak, fényképek másolásához, illetve bármilyen módon történő felhasználásához.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a tanfolyamokat és az ezekhez kapcsolódó anyagokat tanulmányaim és folyamatos önfejlesztésem során alakítom, formálom. Ezek a saját termékeim, melyben nyilvánvalóan felfedezhetők a tanult elemek, ugyanakkor azok saját tapasztalataim alapján kialakítottak.

Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában.

1.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

• követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

• követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

• követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

• követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

• követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint

kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

2.

A szerzői jog megsértése esetén jogtulajdonos büntetőjogi feljelentést jogosult tenni. A vétség büntetése két évig terjedő szabadságvesztés, viszont, amennyiben a vagyoni kár jelentős, bűntett miatt vonják felelősségre a jogsértőt.

3.

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.

Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve szolgáltatásának felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti.

A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével, illetve a mintaoltalom bitorlójával szemben.

4.

Jogtulajdonosként vélelmezem, hogy a honlapomat a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve tanfolyamra történő jelentkezés céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén 10.000 forint/nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 50% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók érvényesítését.

A tanfolyamok elméleti anyagainak jogosulatlan másolói és terjesztői tudomásul veszik, hogy a módszer szolgai másolásával, az anyagok jogellenes terjesztésével elkövetett jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

A honlap olvasója, felhasználója, a tanfolyamok résztvevői – ide értve a törvényes képvielőket is – tudomásul veszik, hogy ezen kötbérkikötések nem túlzók, és ennek tudatában használják a honlapot, mentenek le vagy másolnak tartalmat, módszert. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

5.

Jogtulajdonosként nem vállalok felelősséget semmilyen – akár jogszerű, akár jogellenes – a honlapjáról történő hozzáférés, böngészés vagy letöltés következtében bekövetkezett közvetett vagy közvetlen kárért.

Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok tulajdonosa:

Stubna Enikő ev.

e-mail: info@gracebalett.hu